میکروژئودزی

  1. برج میلاد با ارتفاعی بالغ بر 435 متر یکی از سازه های بسیار مهم پایتخت است که اطمینان از پایدارای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان احداث در دستورکار سازندگان قرارگرفت و تا زمان بهره برداری در 8 مرحله با فاصله زمانی حدود 1 یکسال به انجام رسید. مسئولیت رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از مرحله چهارم به شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق واگذار گردید. 

    میکروژئودزی برج میلاد شامل شبکه های زیر می باشد:

    ... !