میکروژئودزی

  1. نام سد : سد كارون 4
    جنس سد : بتني دو قوسي
    طول سد: 440 متر ‌
    230 متر ارتفاع سد :
    موقعيت جغرافيايي : روي رودخانه كارون
    خدمات صورت پذيرفته براي سد كارون 4 مشتمل بر
    1- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه يعدي خارج سد و نقاط فرعي
    2- مشاهدات شبكه سه بعدي روي بدنه سد
    3- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي تاج سد
    4- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي اطراف گسل F6 شامل 6 نقطه نشانه
    5- مشاهدات شبكه ارتفاعي خارج و تاج سد
    6- پردازش اوليه و محاسبات سرشكني مشاهدات محاسبه مقادير جابجايي سه بعدي پيلارهاي خارج، نقاط ارتفاعي ، نقاط نشانه روي بدنه ، تاج... مشاهده پروژه

  2. نام سد : سد طالقان
    جنس سد : خاكي با هسته رسي
    طول سد: 1111متر ‌
    ارتفاع سد : 103 متر
    موقعيت جغرافيايي : استان البرز در فاصله 130 كيلومتري غرب تهران و 10 كيلومتري شرق شهرك طالقان بر روي رودخانه طالقان
    خدمات صورت پذيرفته براي سد طالقان مشتمل بر
    1- طراحي و آناليز اوليه شبكه نقاط نشانه جديد
    2- ساخت 5 نقطه نشانه جديد روي بدنه سد
    3- انجام مشاهدات ژئودتيك شبكه دو بعدي خارج سد طالقان به روش كلاسيك ( زميني)
    4- انجام مشاهدات ژئودتيك شبكه دو بعدي روي بدنه سد طالقان و نقاط نشانه جديد
    5- انجام مشاهدات ترازيابي دقيق شبكه هاي ارتفاعي خارج و روي... مشاهده پروژه

  3. نام سد : سد چشمه عاشق
    نام سد: سد مخزني چشمه عاشق
    جنس سد : سد بتني غلطکی
    طول سد: 375متر
    ارتفاع سد : 60 متر
    موقعيت جغرافيايي: استان فارس در عرض جغرافيايي 28درجه و 53 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 54 درجه و 53دقيقه شرقي
    و در فاصله 96 كيلومتري جنوب شرقی شهر نیریز فارس و حدود 160 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان و سمت جنوب روستای وزیره بر روي رودخانه چشمه عاشق
    خدمات صورت پذيرفته براي سد چشمه عاشق مشتمل بر:
    1- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي
    2- طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي خارج سد
    3- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي روي بدنه،... مشاهده پروژه

  4. نام سد : سد تنگ حمام
    جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسي
    طول سد: 437متر
    ارتفاع سد : 60 متر
    موقعيت جغرافيايي: استان كرمانشاه در فاصله حدود 17 كيلومتري شرق شهرستان قصر شيرين بر روي رودخانه قوره تو
    خدمات صورت پذيرفته براي سد تنگ حمام مشتمل بر:
    1- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي مسطحاتي
    2- طراحي و آم=ناليز اويه شبكه ژئودتيك ارتفاعي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي ارتفاعي
    3- طراحي و آماليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي و ارتفاعي روي بدنه سد و سازه هاي جانبي جهت سنجش ميزان حركات مسطحاتي و ارتفاعي بدنه سد و سازه... مشاهده پروژه

  5. نام سد : سد رودبار لرستان
    جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسی
    طول سد: 185متر‌
    ارتفاع سد : 155متر
    موقعيت جغرافيايي: استان لرستان و در فاصله 100 كيلومتري جنوب شهرستان الیگودرز بر روي رودخانه رودبار
    خدمات صورت پذيرفته براي سد رودبار لرستان (مسير آبراهه )مشتمل بر
    1- طراحي شبكه رفتار سنجي مسطحاتي و ارتفاعي مسير آبراهه
    2- طراحي شبكه رفتارسنجي مسطحاتي و ارتفاعي داخل تونل
    3- مشاهدات شبكه طراحي شده
    4- پردازش مشاهدات شبكه هاي رفتارسجي
    5- محاسبات سرشكني مشاهدات شبكه هاي رتفارسنجي ، محاسبه مقادير جابجايي هاي مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه گزارش فني... مشاهده پروژه

  6. نام سد : سد رودبار لرستان
    جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسی
    طول سد: 185متر‌
    ارتفاع سد : 155متر
    موقعيت جغرافيايي: استان لرستان و در فاصله 100 كيلومتري جنوب شهرستان الیگودرز بر روي رودخانه رودبار
    خدمات صورت پذيرفته براي سد رودبار لرستان مشتمل بر
    1- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي خارج سازه آبگير نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي جهت ايجاد نقاط كنترلي
    2- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي روي سازه آبگير نيروگاه تلنبه اي ذخيره اي
    3- تهيه گزارش فني طراحي شامل جزئيات پيلارها و نقاط نشانه
    4- مشاهدات شبكه هاي طراحي شده
    5- پردازش مشاهدات شبكه هاي... مشاهده پروژه

  7. نام سد : سد قوچم
    جنس سد : سنگريزه اي با هسته رسي
    طول سد: 1788متر‌
    ارتفاع سد : 42 متر
    موقعيت جغرافيايي: در استان کردستان در فاصله حدود 18 كيلومتري شمال غربی شهرستان دهگلان در مختصات ′21, ْ42
    طول شرقی و ′26, ْ35 عرض شمالی بر روي رودخانه چم میرکی از سرشاخه های رودخانه تالوار
    خدمات صورت پذيرفته براي سد قوچم مشتمل بر:
    1- طراحي شبكه هاي ميكروژئودزي شامل طراحي و آناليز شبكه ژئودتيك ارتفاعي خارج سد و روي بدنه سد و تاج سد و سرريز
    2- طراحي شبكه ارتفاعي مسطحاتي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي
    3- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي خارج سد
    4- مشاهدات... مشاهده پروژه

  8. نام سد : سد مخزني ارس 2
    جنس سد : خاكي با هسته رسي
    طول سد: 700متر‌
    ارتفاع سد : 18 متر
    موقعيت جغرافيايي : استان آذربايجان غربي در فاصله حدود 90 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ماكو در بخش پلدشت،
    اراضي روستاهاي حسن كندي و شهرك ارس در طول جغرافيايي' 17 º 45 شرقي و عرض جغرافيايي' 7 º 39 شمالي
    خدمات صورت پذيرفته براي سد مخزني ارس 2 مشتمل بر:
    1- بازديد و شناسايي منطقه و محدوده سد، جمع آوري نقشه ها و اطلاعات مبنايي مورد نياز
    2- طراحي و جانمايي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي خارج سد
    3- طراحي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي روي بدنه سد و تاج سد
    4-... مشاهده پروژه

  9. نام سد : سد هيروي
    جنس سد : بتني وزنی
    طول سد: 260 متر
    ارتفاع سد : 2/44 متر
    موقعيت جغرافيايي : عرض جغرافيايی 35 درجه و 7 دقيقه شمالی و طول جغرافيايی 46 درجه و 13 دقيقه شرقی در استان كرمانشاه و در فاصله 142 كيلومتري شمال غربي شهرستان کرمانشاه و 30 کيلومتری شهرستان پاوه بر روي رودخانه سيروان
    خدمات صورت پذيرفته براي سد هيروي مشتمل بر
    1- طراحي و آناليز اوليه شبكه ‍ژئودتيك مسطحاتي خارح سد جهت ايجاد نقاط كنترلي
    2- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك ارتفاعي منطقه سد جهت ايحاد نقاط كنترلي ارتفاعي
    3- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي روي بدنه... مشاهده پروژه

  10. طرح سیاه بیشه شامل دو سد به شرح زیر می باشد:
    سد بالاي سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 438 متر و ارتفاع از پي 85 متر
    سد پايين سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 330 متر و ارتفاع از پي 104 متر
    شبکه های میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه از زمان بهره برداری تا کنون در 6 مرحله اندازه گیری شده اند.
    میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه به صورت مستقل برای هر سد شامل شبکه های زیر می باشد:
    شبكه سه بعدي خارج سد
    شبكه سه بعدي نقاط نشانه بدنه سد و سرريز
    شبكه سه بعدي نقاط نشانه منطقه لغزشي.

  11. نام سد : سد سردشت
    جنس سد : سنگريزه ای با هسته رسی
    طول تاج سد: 277 متر
    ارتفاع سد : 115 متر
    موقعيت جغرافيايي : 15 کيلومتري جنوب شرقی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی بر روي رودخانه کلاس
    خدمات صورت پذيرفته براي سد سردشت مشتمل بر:
    1- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي خارج سد
    2- مشاهدات شبكه ترازيابي دقيق منطقه سد
    3- پردازش و تصحيح مشاهدات انجام شده
    4- محاسبات سرشكني مشاهدات انجام شده به روش كمترين مربعات و استخراج مختصات پيلارها و ارتفاع نقاط ترازيابي منطقه سد
    5- محاسبه مقادير جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي پيلارهاي خارج سد و جابجاييهاي... مشاهده پروژه

  12. برج میلاد با ارتفاعی بالغ بر 435 متر یکی از سازه های بسیار مهم پایتخت است که اطمینان از پایدارای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان احداث در دستورکار سازندگان قرارگرفت و تا زمان بهره برداری در 8 مرحله با فاصله زمانی حدود 1 یکسال به انجام رسید. مسئولیت رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از مرحله چهارم به شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق واگذار گردید. 

    میکروژئودزی برج میلاد شامل شبکه های زیر می باشد: