پیمانکاری و ساخت

 1. نام سد : سد كارون 4
  جنس سد : بتني دو قوسي
  طول سد: 440 متر ‌
  230 متر ارتفاع سد :
  موقعيت جغرافيايي : روي رودخانه كارون
  خدمات صورت پذيرفته براي سد كارون 4 مشتمل بر
  1- بررسي و بازنگري كليه شبكه هاي ژئودتيك قبلي و انجام آناليز اوليه مجدد جهت رسيدن به دقتهاي اشره شده در دستورالعمل همسان نقشه برداري سازمان مديريت و برنامه ريزي
  2- ساخت پيلارهاي مشاهداتي جهت تكميل خارج سد
  3- بررسي گزارش هيا قبلي از مراحل ششم تا سيزدهم و انجام محاسبات سرشكني مجدد آنها