ميكرو‍ئودزي سد كارون 4

نام سد : سد كارون 4
جنس سد : بتني دو قوسي
طول سد: 440 متر ‌
230 متر ارتفاع سد :
موقعيت جغرافيايي : روي رودخانه كارون
خدمات صورت پذيرفته براي سد كارون 4 مشتمل بر
1- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه يعدي خارج سد و نقاط فرعي
2- مشاهدات شبكه سه بعدي روي بدنه سد
3- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي تاج سد
4- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي اطراف گسل F6 شامل 6 نقطه نشانه
5- مشاهدات شبكه ارتفاعي خارج و تاج سد
6- پردازش اوليه و محاسبات سرشكني مشاهدات محاسبه مقادير جابجايي سه بعدي پيلارهاي خارج، نقاط ارتفاعي ، نقاط نشانه روي بدنه ، تاج سد و نقاط نشانه اطراف گسل F6
7- محاسبه مقادير جابجايي دو بعدي نقاط پيمايش داخل گالريها
8- محاسبه مقادير جابجاييقائم نقاط در شبكه هاي ارتفاعي
9- تهيه گزارش فني مشاهدات ، مخاسبات سرشكني و آناليز نتايج