ميكروژئودزي سد طالقان

نام سد : سد طالقان
جنس سد : خاكي با هسته رسي
طول سد: 1111متر ‌
ارتفاع سد : 103 متر
موقعيت جغرافيايي : استان البرز در فاصله 130 كيلومتري غرب تهران و 10 كيلومتري شرق شهرك طالقان بر روي رودخانه طالقان
خدمات صورت پذيرفته براي سد طالقان مشتمل بر
1- طراحي و آناليز اوليه شبكه نقاط نشانه جديد
2- ساخت 5 نقطه نشانه جديد روي بدنه سد
3- انجام مشاهدات ژئودتيك شبكه دو بعدي خارج سد طالقان به روش كلاسيك ( زميني)
4- انجام مشاهدات ژئودتيك شبكه دو بعدي روي بدنه سد طالقان و نقاط نشانه جديد
5- انجام مشاهدات ترازيابي دقيق شبكه هاي ارتفاعي خارج و روي سد طالقان
6- پردازش مشاهدات و انجام محاسبات سرشكني كليه شبكه هاي مشاهده شده در بند هاي 3 الي 5
7- تهيه گزارش فني مشتمل بر تجهيزات اندازه گيري و مشخصات فني آنها،‌مشاهدات تصحيحات محاسبات سرشكني و نقشه هاي ژئودتيك براي كليه شبكه ها
8- مقايسه تحليلي نتايج نهايي با كليه اندازه گيري هاي قبلي و ارائه نتايج مقايسه به صورت عددي و شماتيك روي نقشه
9- مشاهدات ژئودتيك 5 نقطه نشانه جديد روي بدنه سد به روش كلاسيك (‌زميني)
10- پردازش مشاهدات و انجام محاسابت سرشكني شبكه مورد اشاره در بند 9
11- تهيه گزارش فني مشتمل بر تجهيزات اندازه گيري و مشخصات فني آنها