ميكروژئودزي سد مخزني چشمه عاشق

نام سد : سد چشمه عاشق
نام سد: سد مخزني چشمه عاشق
جنس سد : سد بتني غلطکی
طول سد: 375متر
ارتفاع سد : 60 متر
موقعيت جغرافيايي: استان فارس در عرض جغرافيايي 28درجه و 53 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 54 درجه و 53دقيقه شرقي
و در فاصله 96 كيلومتري جنوب شرقی شهر نیریز فارس و حدود 160 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان و سمت جنوب روستای وزیره بر روي رودخانه چشمه عاشق
خدمات صورت پذيرفته براي سد چشمه عاشق مشتمل بر:
1- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي
2- طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي خارج سد
3- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي روي بدنه، تاج سد و سرريز
4- طراحي و آناليز اوليه شبكه پيمايش مسطحاتي در داخل گالريها
5- طراحي و آناليز شبكه ارتفاعي داخل گالريها
6- طراحي جزئيات ساخت پيلارهاي خارج سد، نقاط نشانه روي بدنه ، تاج سد و سرريز
7- مشاهدات ژئودتيك شبكه سه بعدي خارج سد
8- مشاهدات ترازيابي دقيق شبكه ارتفاعي خارج سد
9- مشاهدات ژئودتيك شبكه سه بعدي روي بدنه ، تاج سد و سرريز
10- مشاهدات ترازيابي دقيق شبكه ارتفاعي روي تاج سد
11- مشاهدات ژئودتيك شبكه هيا مسطحاتي داخل گالري ها
12- پردازش مشاهدات انجام شده در بندهاي 7 الي 11
13- محاسبات سرشكني شبكه هاي ميكروژئودزي و محاسبه موقعيت دقيق پيلارها نقاط نشانه و نقاط ارتفاعي
14- تهيه گزارش فني مشاهدات ،‌محاسبات سرشكني و آناليز نتايج