ميكروژئودزي سد تنگ حمام

نام سد : سد تنگ حمام
جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسي
طول سد: 437متر
ارتفاع سد : 60 متر
موقعيت جغرافيايي: استان كرمانشاه در فاصله حدود 17 كيلومتري شرق شهرستان قصر شيرين بر روي رودخانه قوره تو
خدمات صورت پذيرفته براي سد تنگ حمام مشتمل بر:
1- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي مسطحاتي
2- طراحي و آم=ناليز اويه شبكه ژئودتيك ارتفاعي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي ارتفاعي
3- طراحي و آماليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي و ارتفاعي روي بدنه سد و سازه هاي جانبي جهت سنجش ميزان حركات مسطحاتي و ارتفاعي بدنه سد و سازه هاي جانبي با در نظر گرفتن طرح جانمايي ابزار دقيق
4- تهيه و رائه گزارش فني طراحي ، مشتمل بر آناليز اوليه شبكه هاي طراحي شده
5- تطابق جزئيات ساهت پيلارها و نقاط نشانه و ارتفاعي خارج سد در طرح موجود و در صورت لزوم اصلاح طرح ها با شرايط مطلوب نظارت بر جا نمايي و ساخت نقاط نشانه با در نظر گرفتن الزامات طراحي از طرف مشاور طراح سد
6- ساخت پيلارهاي خارج سد به تعداد 8 مورد و نقاط ارتفاعي خارج سد به تعداد 6 مورد
7- مشاهدات شبكه هاي مسطحاتي و ارتفاعي خارج سد
8- پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه هاي مسطحاتي و ارتفاعي خارج سد.