ميكروژئوئزي سازه آبگير نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي رودبار لرستان

نام سد : سد رودبار لرستان
جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسی
طول سد: 185متر‌
ارتفاع سد : 155متر
موقعيت جغرافيايي: استان لرستان و در فاصله 100 كيلومتري جنوب شهرستان الیگودرز بر روي رودخانه رودبار
خدمات صورت پذيرفته براي سد رودبار لرستان مشتمل بر
1- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي خارج سازه آبگير نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي جهت ايجاد نقاط كنترلي
2- طراحي و آناليز اوليه شبكه سه بعدي روي سازه آبگير نيروگاه تلنبه اي ذخيره اي
3- تهيه گزارش فني طراحي شامل جزئيات پيلارها و نقاط نشانه
4- مشاهدات شبكه هاي طراحي شده
5- پردازش مشاهدات شبكه هاي رفتارسنجي، محاسبه مقادير جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني