ميكروژئودزي سد قوچم

نام سد : سد قوچم
جنس سد : سنگريزه اي با هسته رسي
طول سد: 1788متر‌
ارتفاع سد : 42 متر
موقعيت جغرافيايي: در استان کردستان در فاصله حدود 18 كيلومتري شمال غربی شهرستان دهگلان در مختصات ′21, ْ42
طول شرقی و ′26, ْ35 عرض شمالی بر روي رودخانه چم میرکی از سرشاخه های رودخانه تالوار
خدمات صورت پذيرفته براي سد قوچم مشتمل بر:
1- طراحي شبكه هاي ميكروژئودزي شامل طراحي و آناليز شبكه ژئودتيك ارتفاعي خارج سد و روي بدنه سد و تاج سد و سرريز
2- طراحي شبكه ارتفاعي مسطحاتي خارج سد جهت ايجاد نقاط كنترلي
3- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي خارج سد
4- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي روي بدنه سد و سرريز