ميكروژئودزي سد مخزني ارس 2

نام سد : سد مخزني ارس 2
جنس سد : خاكي با هسته رسي
طول سد: 700متر‌
ارتفاع سد : 18 متر
موقعيت جغرافيايي : استان آذربايجان غربي در فاصله حدود 90 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ماكو در بخش پلدشت،
اراضي روستاهاي حسن كندي و شهرك ارس در طول جغرافيايي' 17 º 45 شرقي و عرض جغرافيايي' 7 º 39 شمالي
خدمات صورت پذيرفته براي سد مخزني ارس 2 مشتمل بر:
1- بازديد و شناسايي منطقه و محدوده سد، جمع آوري نقشه ها و اطلاعات مبنايي مورد نياز
2- طراحي و جانمايي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي خارج سد
3- طراحي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي روي بدنه سد و تاج سد
4- طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي
5- ارائه جزئيات ساخت پيلارها ، نقاط نشانه مسطحاتي و ارتفاعي و بنچ ماركها
6- مشاهدات ژئودتيك شبكه مسطحاتي و ارتفاعي خارج سد و روي بدنه سد
7- محاسبه تعيين و ترسيم جابجايي ها در فاصله زماني بين مراحل