ميكروژئودزي سد هيروي

نام سد : سد هيروي
جنس سد : بتني وزنی
طول سد: 260 متر
ارتفاع سد : 2/44 متر
موقعيت جغرافيايي : عرض جغرافيايی 35 درجه و 7 دقيقه شمالی و طول جغرافيايی 46 درجه و 13 دقيقه شرقی در استان كرمانشاه و در فاصله 142 كيلومتري شمال غربي شهرستان کرمانشاه و 30 کيلومتری شهرستان پاوه بر روي رودخانه سيروان
خدمات صورت پذيرفته براي سد هيروي مشتمل بر
1- طراحي و آناليز اوليه شبكه ‍ژئودتيك مسطحاتي خارح سد جهت ايجاد نقاط كنترلي
2- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك ارتفاعي منطقه سد جهت ايحاد نقاط كنترلي ارتفاعي
3- طراحي و آناليز اوليه شبكه ژئودتيك مسطحاتي روي بدنه و تاج سد و سرريز جهت سنجش ميزان حركات سه بعدي بدنه ، تاج سد و سرريز
4- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي خارج سد
5- مشاهدات شبكه ترازيابي دقيق منطقه سد
6- پردازش و تصحيح مشاهدات انجام شده
7- محاسبات سرشكني مشاهدات انجام شده به روش كمترين مربعات و استخراج مختصات سه بعدي پيلارها و ارتفاع نقاط ترازيابي منطقه سد
8- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي نقاط نشانه روي بدنه سد و سرريز
9- مشاهدات شبكه ترازيابي دقيق روي تاج سد