پيمانكاري و ساخت (‌پروژه سد كارون 4 )

نام سد : سد كارون 4
جنس سد : بتني دو قوسي
طول سد: 440 متر ‌
230 متر ارتفاع سد :
موقعيت جغرافيايي : روي رودخانه كارون
خدمات صورت پذيرفته براي سد كارون 4 مشتمل بر
1- بررسي و بازنگري كليه شبكه هاي ژئودتيك قبلي و انجام آناليز اوليه مجدد جهت رسيدن به دقتهاي اشره شده در دستورالعمل همسان نقشه برداري سازمان مديريت و برنامه ريزي
2- ساخت پيلارهاي مشاهداتي جهت تكميل خارج سد
3- بررسي گزارش هيا قبلي از مراحل ششم تا سيزدهم و انجام محاسبات سرشكني مجدد آنها