ميكروژئودزي سد سردشت

نام سد : سد سردشت
جنس سد : سنگريزه ای با هسته رسی
طول تاج سد: 277 متر
ارتفاع سد : 115 متر
موقعيت جغرافيايي : 15 کيلومتري جنوب شرقی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی بر روي رودخانه کلاس
خدمات صورت پذيرفته براي سد سردشت مشتمل بر:
1- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي خارج سد
2- مشاهدات شبكه ترازيابي دقيق منطقه سد
3- پردازش و تصحيح مشاهدات انجام شده
4- محاسبات سرشكني مشاهدات انجام شده به روش كمترين مربعات و استخراج مختصات پيلارها و ارتفاع نقاط ترازيابي منطقه سد
5- محاسبه مقادير جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي پيلارهاي خارج سد و جابجاييهاي ارتفاعي نقاط ترازيابي منطقه سد
6- تهيه گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه خارج سد و ترازيابي منطقه سد
7- مشاهدات شبكه ميكروژئودزي نقاط شنانه روي بدنه سد در ترازهاي مختلف و سرريز
8- مشاهدات ترازيابي دقيق روي بدنه سد
9- پردازش و تصحيح مشاهدات انجام شده
10- محاسبات سرشكني مشاهدات انجام شده به روش كمترني مربعات و استخراج مختصات نقاط نشانه روي بدنه سد در تراز هاي مختلف و سرريز
11- محاسبه مقادير جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي نقاط نشانه روي بدنه سد و سرريز
12- تهيه گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه هاي روي بدنه و سرريز