اندازه گیری انحراف سازه بتنی برج میلاد شهریور ماه 1396

با توجه به ادعاهای مطرح شده در خصوص انحراف سازه برج میلاد شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق مطابق دستور معاونت فنی سازمان مهندسی مشاور شهرداری تهران اقدام اندازه گیری موقعیت فعلی برج میلاد نمود و مقادیر حاصل با موقعیت سال 1386 مورد مقایسه قرار گرفت

فارسی