میکروژئودزی برج میلاد

برج میلاد
برج میلاد
برج میلاد

برج میلاد با ارتفاعی بالغ بر 435 متر یکی از سازه های بسیار مهم پایتخت است که اطمینان از پایدارای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان احداث در دستورکار سازندگان قرارگرفت و تا زمان بهره برداری در 8 مرحله با فاصله زمانی حدود 1 یکسال به انجام رسید. مسئولیت رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از مرحله چهارم به شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق واگذار گردید. 

میکروژئودزی برج میلاد شامل شبکه های زیر می باشد:

  • شبكه سه بعدي خارج برج شامل 9پيلار در محوطه برج مي باشد
  • شبكه سه بعدي روي بدنه برج شامل 20 نقطه نشانه درپنج تراز2/49 ، 2/97 ، 9/119 ، 2/145و 0/193متر
  • شبكه ارتفاعي شامل نقاط ارتفاعی خارج برج و نقاط نشانه روی بدنه برج می باشد