خدمات میکروژئودزی سد گرمی چای

نام سد: سد مخزني گرمي چاي
جنس سد: خاكي با هسته رسي مركزي
طول سد( متر): 730
ارتفاع سد ( متر): 87
موقعیت جغرافیایی: آذربايجانشرقي و در220 كيلومتري جنوب شرقي تبريز و53 كيلومتري شمال شرق شهرستان ميانه بر روي رودخانه گرمي چاي
خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی گرمی چای مشتمل بر:
1-بازدید و شناسایی منطقه و محدوده سد، جمع آوری نقشه ها و طلاعات مبنایی مورد نیاز
2-مشاهدات شبکه ژئودتیک سه بعدی موجود خارج سد( سه مرحله)
3-اتصال یکی از نقاط ارتفاعی موجود خارج سد
4-انجام مشاهدات بایستی بر اساس قابلیت آشکارسازی جابجاییهای مسطحاتی بزرگتر از 5/2 میلی متر و قابلیت آشکارسازی جابجاییهای ارتفاعی بزرگتر از 6 میلی متر در سطح و فاصله اطمینان 95% صورت گیرد.
5-پردازش مشاهدات و اعمال تصحیحات جهت محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده به صورت سه بعدی
6-محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده
7-تهیه و ارائه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات محسبات سرشکنی و آنالیز خطاها، نتایج ومحاسبه مقادیر جابجیهای مسطحاتیو ارتاعی و نقشه های ژئودتیک