خدمات میکروژئودزی سد بالای سیاه بیشه

نام سد : سد بالای سياه بيشه
جنس سد : سنگريزه اي با روکش بتني
طول سد(متر): 330
ارتفاع سد( متر): 104
خدمات صورت گرفته برای سد پایین سیاه بیشه مشتمل بر :
1-مشاهدات شبکه میکروژئودزی مسطحاتی خارج سد بالا
2-مشاهدات میکروژئودزی ارتفاعی خارج سد بالا
3-تهیه و گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی و تعیین مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی منطقه بالا
4-مشاهدات شبکه میکروژئودزی مسطحاتی روی بدنه و سرریز سد بالا
5-مشاهدات میکروژئودزی ارتفاعی روی بدنه سد بالا
6-محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده
7-تهیه و اراده گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی و تعیین مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی روی بدنه سد و سرریز آنالیز نتایج