خدمات میکروژئودزی سد ستارخان

نام سد: ستارخان
ارتفاع سد ( متر) :75
طول تاج سد ( متر): 350
موقعیت جغرافیایی: 15 کيلومتري غرب شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه اهر
خدمات صورت گرفته برای سد مخزنی قلعه چای عجب شیر مشتمل بر :
1-بازدید و شناسایی منطقه و محدد سد، جمع آوری نقشه ها و اطلاعات مبنایی مورد نیاز
2-بررسی و ارزیابی شبکه میکروژئودزی موجود و آنالیز مشاهدات
3-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود خارج سد
4-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود روی بدنه سد
5-مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه ارتفاعی نقاط خارج سد روی بدنه سد لبه لوله های انحراف سنجی و داخل گالری و روی برج آبگیر
6-انجام مشاهدات بایستی براساس قابلیت آشکار سازی جابجاییهای مسطحاتی بزرگتر ز 5/2 میلیمتر در سطح و فاصه اطمینان 95% صورت پذیرد
7-پردازش مشاهدات و اعمال تصحیحات جهت محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده به صورت دو بعدی
8-محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهه شده به روش کمترین مربعات