پروژه خدمات میکروژئودزی برج میلاد

پروژه خدمات میکروژئودزی برج میلاد :
برج ميلاد با ارتفاعي بالغ بر 435 متر در تپه هاي كوي نصر واقع شده است.
خدمات صورت پذیرفته برای برج میلاد مشتمل بر:
1-مشاهدات شبکه مثلث بندی طول و زاویه سه بعدی خارج برج جهت سنجش میزان حرکات سه بعدی منطقه برج
2-مشاهدات ترازیابی شبکه ارتفاعی خارج و روی برج جهت سنجش میزان حرکات ارتفاعی منطقه و پایه برج
3-مشاهدات شبکه مثلث بندی طول و زاویه سه بعدی روی برج در ترازهای مختلف جهت سنجش حرکات سه بعدی بدنه برج
4-پردازش و انجام محاسبات سرشکنی مشاهدات انجام یافته به روش کمترین مربعات
5-محاسبه مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی احتمالی منطقه و نقاط نشانه روی بدنه برج و تهیه نقشه های ژئودتیک مربوطه
6-تهیه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات، محاسبات سرشکنی و آنالیز جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی سد به زبانهای فارسی و انگلیسی
7-بازنگری طرح شبکه میکروژئودزی برج میلاد شامل انتخاب محل پیلارهای جدید در منطقه برج و نقاط نشانه روی بدنه برج جهت سنجش حرکات احتمالی درترازهای فوقانی
8-ارائه گزارش فنی بازنگری طراحی شامل آنالیز اولیه و جزئیات ساخت پیلارها و نقاط نشانه