پروژه خدمات میکروژئودزی سد اکباتان

نام سد : سد مخزني اكباتان
ارتفاع سد ( متر): 79
جنس بدنه: بتنی پایه دار
طول تاج ( متر): 637
موقعیت جغرافیایی: همدان و در5 كيلومتري شرق شهرستان همدان بر روي رودخانه اكباتان
خدمات صورت پذیرفته برای سد اکباتان مشتمل بر:
الف: مشاهدات خط كليماسيون
1-مشاهدات مسطحاتی خط کلیماسیون روی تاج سد جهت اندازه گیری جابجاییهای مسطحاتی نقط نشانه روی تاج سد ( در دو مرحله)
2-ترازیابی دقیق شبکه ارتفاعی روی تاج سد، جهت تعیین مقادیر جابجاییهای ارتفاعی تاج سد( در دو مرحله)
3-محاسبات سرشکنی مشاهدات خط کلیماسیون به روش کمترین مربعات و استخراج موقعیت مسطحاتی نقاط نشانه روی تاج سد
4-محاسبات سرشکنی شبکه ارتفاعی استخراج موقعیت ارتفاعی نقاط
5-تهیه گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی و تعیین مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی نقاط نشانه روی بدنه سد
ب: طراحی شبکه های میکروژئودزی
1-طراحی شبکه ژئودتیک مسطحاتی خارج سد جهت ایجاد نقاط کنترلی مسطحاتی
2-طراحی شبکه ژئودتیک ارتفاعی خارج سد جهت ایجاد نقاط کنترلی ارتفاعی
3-طراحی شبکه ژئودتیک مسطحاتی روی سدو سرریز جهت سنجش میزان حرکات مسطحاتی بدنه سد و سرریز
4-طراحی شبکه ارتفاعی روی بدنه سد جهت سنجش حرکات احتمالی بدنه سد
5-ارائه جزئیات ساخت پیلارها و نقاط نشانه و نقاط ارتفاعی خارج و روی سد
6-تهیه و ارائه گزارش فنی طراحی ، مشتمل بر آنالیز اولیه شبکه های طراحی شده