پروژه خدمات میکروژئودزی سد زاگرس

پروژه خدمات میکروژئودزی سد زاگرس
نام سد :سد مخزني زاگرس
ارتفاع سد ( متر): 47
جنس بدنه : سنگريزه اي با هسته تلفيقي GC و هموژن
طول تاج ( متر):1230
موقعیت جغرافیایی: كرمانشاه درحدود 200 كيلومتري كرمانشاه و 20 كيلو متري شمال شهرستان گيلانغرب در محل تنگه كورك

خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی زاگرس مشتمل بر:
1-طراحی شبکه ژئودتیک مسطحاتی خارح سد جهت ایجاد نقاط کنترلی مسطحاتی
2-طراحی شبکه ژئودتیک ارتفاعی خارج سد جهت ایجاد نقاط کنترلی ارتفاعی
3-طراخی شبکه ژئودتیک مسحاتی روی بدنه سد جهت سنحش میزان حرکات مسطحاتی بدنه سد
4-طراحی شبکه ارتفاعی روی بدنه سد جهت سنجش حرکات احتمالی بدنه سد
5-ارائه جزئیات ساخت پیلارها، نقاط نشانه و نقاط ارتفاعی خارج و روی بدنه سد
6-تهیه و ارائه گزارش فنی طراخی ، مشتمل بر آنالیز اولیه شبکه های طراحی شده
7-مشاهدات شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی بدنه سد
8-پردازش مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده
9-تعیین میزان جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی پیلارهای خارج و نقاط نشانه روی بدنه سد و آنالیز آنها
10- تهیه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات، محاسبات سرشکنی و نقشه های ژئودتیک