خدمات میکروژئودزی سد مخزنی قلعه چای عجب شیر

پروژه خدمات میکروژئودزی روی بدنه سد قلعه چای عجبشیر:
نام سد: سد مخزنی قلعه چای عجب شیر
ارتفاع سد ( متر):85
جنس بدنه: خاكي با هسته رسي ناتراوا
طول تاج ( متر):336
موقعیت جغرافیایی: آذربايجان شرقي و در120 كيلومتري تبريز و 22 كيلومتري شمال شرقي شهرستان عجبشير
خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی قلعه چای عجب شیر مشتمل بر:
1-مشاهدات شبكة مسطحاتي روي بدنه سد ( یک مرحله)
2-مشاهدات شبكة ارتفاعی روي بدنه سد( یک مرحله)
3-پردازش مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده ( یک مرحله)
4-تهیه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات، محاسبات سرشکنی و شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی روی بدنه سد و نقشه ها ژئودتیک( یک مرحله)