میکروژئودزی سد مسجد سلیمان

مسجد سلیمان
مسجد سلیمان

سد مسجد سليمان از نوع سنگريزه اي با هسته رسي با ارتفاعي بالغ بر 172 متر و طول تاج 480 متر در 40 كيلومتري جنوب شهرستان مسجد سليمان و 24 كيلومتري پايين دست سد شهيد عباسپور (كارون 1 ) بر روي رودخانه كارون احداث گرديده است.
میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
شبکه میکروژئودزی سد مسجد سلیمان شامل شبکه های زیر می باشد:
پیلارهای خارج سد
روي بدنه سد
نقاط نشانه روي سرريز
شبکه پیمایش گالری تحتانی
شبکه ترازیابی خارج سد، روی بدنه سد و گالری تحتانی