منشور اخلاقی

  • ارائه خدمات مهندسی به طرحها و پروژه ها در سطح استانداردهای ملی و بین المللی
  • رعایت برنامه زمانبندی در انجام پروژها و پرهیز از تعلل در انجام خدمات
  • ارائه مشاوره به کارفرمایان جهت انتخاب بهترین گزینه فنی و اجرایی و رعایت صرفه و صلاح آنها
  • تعامل سازنده با کارفرمایان در جهت کاهش بروکراسیهای اداری
  • تامین تجهیزات از اندازه گیری سازندگان معتبر و انجام سرویسهای دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات در مقاطع زمانی مشخص
  • رعایت حقوق مادی و معنوی کارکنان شاغل در شرکت و پرداخت به موقع دستمزدها و ایجاد امنیت شغلی برای آنها
  • کاهش هزینه های انجام خدمات در کنار رعایت استانداردهای مربوط
فارسی