خدمات ایستاسنج

میکروژئودزی

میکروژئودزی به شاخه ای از علم نقشه برداری اطلاق می شود که عهده دار طراحی، ساخت نقاط، مشاهدات، محاسبات سرشکنی و تحلیل شبکه های ژئودتیک کنترلی می باشد. شبکه های ژئودتیک مجموعه ای از پیلار ها و نقاط  نشانه می باشند که مختصات (موقعیت) آنها با دقت مناسبی تعیین گردیده است.  میکروژئودزی به شاخه ای از علم نقشه برداری اطلاق می شود که عهده دار طراحی، ساخت نقاط، مشاهدات، محاسبات سرشکنی و تحلیل شبکه های ژئودتیک کنترلی می باشد. شبکه های ژئودتیک مجموعه ای از پیلار ها و نقاط  نشانه می باشند که مختصات (موقعیت) آنها با دقت مناسبی تعیین گردیده است.  پیلار: نقاط شبکه ژئودتیک که در خارج سازه واقع هستند.نقاط نشانه : نقاط شبکه ژئودتیک که بر روی سازه قرارمی گیرند و تعیین حرکات آنها مد نظر می باشد.میکروژئودزی به عنوان یک ابزار کارآمد، قابلیت ردیابی و اندازه گیری حرکات مسطحاتی و ارتفاعی سدها، گودهای حفاری، ساختمانهای بلند، پلها و نیروگاه ها را دارا می باشد و از جمله الزامات شروع بهره برداری از پروژه های سد سازی است.

 • طراحي شبكه هاي ميكروژئودزي سه بعدي جهت كنترل پايداري سازه هاي بزرگ نظيرسدها،‌ پلها، تونلها، برجها و نيروگاهها
 • انجام مشاهدات ميكروژئودزي مطابق با استاندارهاي جهاني وبا استفاده از پيـشرفته ترين تجــهيزات نقشه برداري و ژئودزي
 • پردازش وآناليز مشاهدات ميكروژئودزي و تهيه گزارش هاي فني مشاهدات و محاسبات سرشكني
 • طراحي و ايجاد شبكه هاي ژئودتيك دقيق جهت احداث سدها و سازه هاي وابسته
 • طراحي شبكه هاي ماهواره اي و ساخت و نصب نقاط مربوطه
 • مشاهدات شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از گيرنده هاي GPS دو فركانسه
 • آناليز تغيير شكل سازه ها به روش المانهاي محدود
 • طراحي و ارائه جزئيات ساخت پيلارها و نقاط نشانه
 • ساخت پیلارها و نقاط نشانه

 

نقشه برداری

 • تهية نقشه هاي بزرگ مقياس از محل احداث سدها و تهيه نقشه هاي كوچك مقياس از مخازن سدها
 • تهيه نقشه هاي گازرساني به شهرها
 • تهيه نقشه هاي گازرساني به شهرها
 • تهيه نقشه هاي شهري، معابر، گذرگاهها و راه و باند و ...
 • تهيه نقشه هاي كاداستر املاك و اراضي
 • ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی GIS جهت تملک اراضی مخازن و پایاب سدهاپیمانکاری و ساخت

 

پیمانکاری و ساخت

 • پیمانکاری ابنیه و ساختمان
 • ساخت پیلارها و نقاط نشانه روی سدها
 • ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب
 • شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب
 • سازه های دریایی
فارسی