میکروژئودزی سد کارون 3

سد کارون
سد کارون
سد کارون
سد کارون

سد بتني دو قوسي كارون 3 با ارتفاعي بالغ بر 205 متر در 28 كيلومتري شهرستان ايذه بر روي رودخانه كارون احداث گرديده است. به منظور اندازه گیری میزان حرکات مسطحاتی و ارتفاعی بدنه سد، تا کنون شبکه های میکروژئودزی سد کارون 3 در 13 مرحله اندازه گیری شده است.
میکروژئودزی سد کارون 3 شامل شبکه های زیر می باشد:

  • سه بعدي پیلارها
  • سه بعدي روي بدنه سد
  • ترازيابي
  • سه بعدي روي تاج
  • سه بعدي روي سرريز
  • سه بعدي حوضچه آرامش
  • پيمايش داخل گالري741
  • پيمايش داخل گالري795
  • پيمايش داخل گالري850