پیمانکاری و ساخت

فارسی
  • پیمانکاری ابنیه و ساختمان
  • ساخت پیلارها و نقاط نشانه روی سدها
  • ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  • سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب
  • شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب
  • سازه های دریایی
پیمانکاری و ساخت