نقشه برداری

فارسی
  • تهية نقشه هاي بزرگ مقياس از محل احداث سدها و تهيه نقشه هاي كوچك مقياس از مخازن سدها
  • تهيه نقشه هاي گازرساني به شهرها
  • تهيه نقشه هاي شهري، معابر، گذرگاهها و راه و باند و ...
  • تهيه نقشه هاي كاداستر املاك و اراضي
  • ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی GIS جهت تملک اراضی مخازن و پایاب سدهاپیمانکاری و ساخت
نقشه برداری