میکروژئودزی

فارسی

میکروژئودزی به شاخه ای از علم نقشه برداری اطلاق می شود که عهده دار طراحی، ساخت نقاط، مشاهدات، محاسبات سرشکنی و تحلیل شبکه های ژئودتیک کنترلی می باشد. شبکه های ژئودتیک مجموعه ای از پیلار ها و نقاط نشانه می باشند که مختصات (موقعیت) آنها با دقت مناسبی تعیین گردیده است.
پیلار: نقاط شبکه ژئودتیک که در خارج سازه واقع هستند.
نقاط نشانه : نقاط شبکه ژئودتیک که بر روی سازه قرارمی گیرند و تعیین حرکات آنها مد نظر می باشد.
میکروژئودزی به عنوان یک ابزار کارآمد، قابلیت ردیابی و اندازه گیری حرکات مسطحاتی و ارتفاعی سدها، گودهای حفاری، ساختمانهای بلند، پلها و نیروگاه ها را دارا می باشد و از جمله الزامات شروع بهره برداری از پروژه های سد سازی است.

  • طراحي شبكه هاي ميكروژئودزي سه بعدي جهت كنترل پايداري سازه هاي بزرگ نظيرسدها،‌ پلها، تونلها، برجها و نيروگاهها
  • انجام مشاهدات ميكروژئودزي مطابق با استاندارهاي جهاني وبا استفاده از پيـشرفته ترين تجــهيزات نقشه برداري و ژئودزي
  • پردازش وآناليز مشاهدات ميكروژئودزي و تهيه گزارش هاي فني مشاهدات و محاسبات سرشكني
  • طراحي و ايجاد شبكه هاي ژئودتيك دقيق جهت احداث سدها و سازه هاي وابسته
  • طراحي شبكه هاي ماهواره اي و ساخت و نصب نقاط مربوطه
  • مشاهدات شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از گيرنده هاي GPS دو فركانسه
  • آناليز تغيير شكل سازه ها به روش المانهاي محدود
  • طراحي و ارائه جزئيات ساخت پيلارها و نقاط نشانه
  • ساخت پیلارها و نقاط نشانه
میکروژئودزی