ميكروژئودزي سد رودبار لرستان ( مسيرآبراهه)

نام سد : سد رودبار لرستان
جنس سد : سنگریزه ای با هسته رسی
طول سد: 185متر‌
ارتفاع سد : 155متر
موقعيت جغرافيايي: استان لرستان و در فاصله 100 كيلومتري جنوب شهرستان الیگودرز بر روي رودخانه رودبار
خدمات صورت پذيرفته براي سد رودبار لرستان (مسير آبراهه )مشتمل بر
1- طراحي شبكه رفتار سنجي مسطحاتي و ارتفاعي مسير آبراهه
2- طراحي شبكه رفتارسنجي مسطحاتي و ارتفاعي داخل تونل
3- مشاهدات شبكه طراحي شده
4- پردازش مشاهدات شبكه هاي رفتارسجي
5- محاسبات سرشكني مشاهدات شبكه هاي رتفارسنجي ، محاسبه مقادير جابجايي هاي مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني