نقشه برداري سد گتوند عليا

نام سد :سد گتوند عليا
جنس سد : سنگريزه اي با هسته رسي
طول سد : 760 متر
ارتفاع سد : 178 متر
موقعيت جغرافيايي : 25 كيلومتري شهرستان شوشتر و در نزديكي شهر گتوند در استان خوزستان بر روي رودخانه كارون
خدمات صورت پذيرفته براي سدگتوند عليا مشتمل بر:
1- تهيه نقشه هاي كاداستر غير شهري
2- طراحي و ايجاد سيستم اطلاعاتي و پايگاه داده مكاني الاك كه حاوي داده ها و نقشه هاي مخزن سد و اراضي مورد نياز تملك باشد.
3- علامت گذاري حريم مخزن سد گتوند عليا