میکروژئودزی سد مخزنی اردبیل

سد: سد مخزني اردبيل
جنس سد: خاکي باهسته ناتراواي مرکزي
طول سد( متر): 830
ارتفاع سد ( متر): 67
موقعیت جغرافیایی: 25 کيلومتري شهرستان اردبيل و بر روي رودخانه بالخلي چاي
خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی اردبیل مشتمل بر:
1-مشاهدات شبکه مسطحاتی پیلارهای مشاهدتی خارج و روی تاج سد
2-مشاهدات شبکه ارتفاعی خارج سد
3-مشاهدات شبکه مسطحاتی روی بدنه سد و سرریز
4-مشاهدات شبکه ارتفاعی روی بدنه سد
5-پردازش مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده
6-تهیه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی